Opzeggen

OPZEGGING.

Wilt u het lidmaatschap opzeggen dan gelden daarbij de volgende spelregels:

 

1.    De opzegging van het lidmaatschap dient als volgt te geschieden.

a.    Via een brief, schriftelijk, gericht aan het Algemeen Secretariaat van

HCSV Zwaluwen’30, Postbus 1048, 1620 KA Hoorn

 

b.    Per e-mail gericht aan [email protected]

 

c.     Persoonlijk, maar dan dient u een schriftelijk bewijs van het Algemeen Secretariaat te ontvangen dat u uitgeschreven bent.

                       

 

2.    Deze opzegging wordt door het Algemene Secretariaat schriftelijk of via de

de e-mail dan bevestigd.

In deze bevestiging worden dan een aantal zaken genoemd die nodig zijn om

de opzegging bekrachtigd te krijgen door de vereniging HCSV Zwaluwen’30 t.w.

             -De vereniging zal controleren of contributies en boetes betaald zijn.

  Zo niet, dan zal hiervan een opmerking gemaakt worden in deze bevestigings-

  brief, waarbij melding wordt gemaakt welke bedrag nog aan de vereniging

  moet worden betaald.

-Alle kleding, sleutels en andere materialen die in het bezit zijn van het lid en in  

  bruikleen zijn gegeven door  HCSV Zwaluwen’30  dienen in het clubhuis van de

              vereniging te worden ingeleverd

  In een bevestigingsbrief, respectievelijk een bevestigingsmail, zal meegedeeld

  worden op welke dag en tijdstip de kleding kan worden ingeleverd.

 

-Na ontvangst van kleding, sleutels en/of andere materialen en nadat door de

  vereniging is gecontroleerd of openstaande boetes en contributies zijn betaald,

  zal dan een, door de vereniging opgesteld bevestigingsformulier, aan het lid

  en/of ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger worden overhandigd of gestuurd,  

  waarin is opgenomen dat de kleding, sleutels en andere materialen zijn

  ingeleverd en dat contributie en/of boetes volledig zijn betaald.

  Dit formulier zal dan door beide partijen worden ondertekend, één exemplaar

  zal overhandigd worden aan het lid, de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger   

  en één exemplaar zal in het archief van HCSV Zwaluwen’30 achter blijven.

 

3.    Als het lid niet aan deze verplichting voldoet zullen de volgende maatregelen

Gelden:

            -  Leden en/of ouder(s)/wettelijke vertegenwoordigers die niet de kleding, sleutels

               en andere materialen inleveren, zullen aan de vereniging een bedrag moeten

               betalen van € 75,00.  Hiervoor zal men dan een factuur ontvangen.

               Als men binnen 14 dagen na de factuurdatum dit bedrag niet heeft betaald

               zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. 

              -Leden die, om welke reden dan ook, aan het einde van het seizoen een

               contributieschuld of nog openstaande boetes niet hebben betaald, worden

               automatisch geschorst. De vordering wordt in handen gegeven aan een incasso-

               bureau.

 

           4.  ROYEMENT

          Als, om welke reden dan ook, de contributie en/of openstaande boetes niet

          geïncasseerd zijn en ook de vordering i.v.m. het inleveren van de kleding,

          sleutels en andere materialen niet geïncasseerd kan worden, zal de vereniging

          overgaan tot het automatisch uitschrijven van het lid en komt het betreffende

          lid op de zogenaamde ”zwarte lijst”.

          Ook zullen de overige verenigingen binnen de Gemeente Hoorn hiervan

          in kennis worden gesteld.

  

 

           5.  LIDMAATSCHAP

          Het lidmaatschap van HCSV Zwaluwen’30 geldt altijd voor één jaar en wel

          van 1 juli tot 30 juni van het volgend jaar.

          Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk op:

          Voor de afdeling Handbal: 1 april van het jaar

          Voor de afdeling Voetbal: 15 juni  van het jaar,

          dit overeenkomstig de regels van beide organisaties.

          Indien een lid niet voor deze datums het lidmaatschap heeft opgezegd, wordt

           het lidmaatschap weer voor één jaar verlengd.

 

 6. Tussentijds tijdens het seizoen opzeggen.

      Indien een lid en/of ouder(s)/wettelijke vertegenwoordigers tijdens het

      lopende seizoen opzeggen, is dat mogelijk conform de hiervoor gestelde regels.

      Er zal echter geen contributie worden terug gegeven.

 

 

 

 

                 

Opgesteld 6 mei   2014.

J.L. den Hooglander,

Algemeen Secretaris

HCSV Zwaluwen’30

Geen verdere artikelen gevonden.